VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO 

 

int_ceník 

  

  

 

 

 

 

 

 ULM

 

PIXMA PRO

 

  

   o nás

 

Všeobecné obchodní podmínky  

1.   Obecná ustanovení

 • Jakákoliv dodávka zboží či služby poskytnutá firmou BossCan ComPrint (dále jen BSC) podléhá těmto "Podmínkám obchodní spolupráce" (dále jen "Podmínkám"). Odběrem zboží či služby obchodní partner firmy BSC (dále jen "odběratel") přijímá bez výhrad platnost těchto Podmínek.
  Dohody mezi firmou BSC a odběratelem, které překračují rámec některých ustanovení Podmínek, musí být uzavřeny písemně s odpovědným pracovníkem firmy BSC. Všeobecné nebo jiné smluvní podmínky odběratele zavazují firmu BSC pouze po jejich písemném odsouhlasení z její strany.
 • Jestliže by některá ustanovení Podmínek odporovala platným zákonným ustanovením a byla tak neúčinná, zůstávají tyto Podmínky, kromě neúčinných ustanovení, v ostatních bodech právně závazné.

2. Údaje o výrobku a uzavření smlouvy

 • Odběratel objednává zboží u firmy BSC zpravidla písemně. Kupní smlouva platí za uzavřenou tehdy, když bylo zboží odběrateli vydáno nebo zasláno nebo, když odběratel obdržel písemné potvrzení objednávky.
 • Jestliže objednané zboží není na skladě firmy BSC, odběratel je informován o možném termínu plnění jeho objednávky. U některých druhů zboží si BSC vyhrazuje právo požadovat závaznou objednávku či provedení platby předem ještě před dodáním zboží.
 • Odstoupí-li odběratel od objednávky nebo smlouvy, je povinen firmě BSC uhradit náklady na expedici a dopravu, které v této souvislosti vznikly.
 • Údaje a technické specifikace, které firma BSC uvádí o výrobcích nejsou závazné.

3. Ceny

 • Ceny zboží, platné pro odběratele, jsou uváděny v cenících a nabídkových listech firmy BSC
  a v zásadě (viz bod 6.4.) zahrnují náklady i na balení. Dopravu zboží na adresu určenou odběratelem hradí odběratel. K uváděným cenám je nutno připočíst daň z přidané hodnoty (DPH).
 • Ceny v nabídkových listech vycházejí z nákladů v okamžiku předání. Jestliže se náklady
  do okamžiku dodávky změní, jdou tyto náklady ve prospěch, popř. na účet odběratele.

4. Dodání zboží

 • Pokud odběratel neodebírá zboží osobně, zasílá BSC zboží podle své volby z některého svého skladu. Dodací povinnost firmy BSC je splněna vydáním zboží odběrateli nebo odesláním zboží
  na adresu stanovenou odběratelem.
 • Dodací lhůty firmy BSC se udávají podle předpokládaných dodacích možností. BSC dbá na přesné dodržení dohodnutých dodacích lhůt, ale případné překročení těchto lhůt neopravňuje odběratele
  k odstoupení od smlouvy, ani k uplatňování žádných nároků vůči firmě BSC.
 • BSC je oprávněn upustit od dodávky objednaného zboží odběrateli, jestliže existují pochybnosti
  o jeho platební schopnosti či neplní termíny splatnosti předchozích dodávek.


5. Záruka - reklamační dispozice

 • Vrácení výrobků , které BSC řádně dodal, je vyloučeno. Stejně tak jsou vyloučeny nároky
  na výměnu řádně dodaných výrobků či poskytnutí dodatečné slevy.
 • Nároky, vyplývající z vady dodávky v okamžiku předání zboží (nesprávné množství kartónů,
  příp. jejich poškození), je odběratel povinen uplatnit bezprostředně při převzetí zboží u příslušného přepravce a to písemnou formou. Vedle přepravní firmy, je třeba o takové vadě dodávky neprodleně uvědomit i firmu BSC.
 • Záruční doba na výrobky dodané firmou BSC v rámci občanského zákona je 24 měsíců na stroje
  a zařízení následujících po měsíci, který je uveden na dodacím listě jako termín dodávky. Záruční doba na výrobky dodané firmou BSC v rámci obchodního zákona je předmětem obchodních podmínek uzavřených pro každého zákazníka individuálně nebo dle dohodnutých podmínek platných pro daný obchodní případ.
 • Povinnost firmy BSC poskytovat záruku odběrateli spočívá při výskytu vady výlučně v bezplatném dodání náhradního dílu, který bude odběrateli vyměněn za vadný.
 • Odběratel nemá nárok vůči firmě BSC na náhradu škody v důsledku uplatnění reklamace na dodané zboží.
 • Doprava výrobků, které jsou zasílány firmě BSC v rámci reklamace či jiné příležitosti,
  se uskutečňují vždy na náklady a nebezpečí odběratele, který je zasílá.
 • Na ostatní ustanovení výkladu záruk a reklamačního řízení se vztahují podmínky uváděné výrobcem daného produktu popřípadě platnými ustanoveními příslušného zákona vztahující se k danému obchodnímu případu.

6. Platební podmínky

 • Standardně jsou faktury odběrateli vystavovány pro platbu v hotovosti. Po splnění podpisu kupní, rámcové či servisní smlouvy se splatností 7 dní po odeslání zboží. Termínem splatnosti se rozumí den, kdy je platba připsána na účet firmy BSC.
 • V případě prodlení platby, je BSC oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Dále je odběratel povinen v případě prodlení uhradit firmě BSC všechny náklady na upomínání a vymáhání s tímto případem souvisejícími.
 • BSC si vyhrazuje právo stanovit podmínky splatnosti odlišně od bodu 6.1., to zn. požadovat platbu předem na základě zálohové faktury, platby v hotovosti, popř. platbu dobírkou, jestliže jde
  o kupujícího, jenž právě navazuje obchodní spolupráci nebo se ocitl v prodlení s platbou u dřívějších dodávek nebo existují jiné pochybnosti ( body 2.2 a 4.3. ).
 • Při hodnotě objednávky nižší, než 3.000,- Kč ( bez DPH ) je BSC oprávněn zahrnout do daňového dokladu odběrateli, vedle ceny za zboží, částku 100,- Kč ( bez DPH ) jako paušální poplatek ke krytí nákladů na zpracování objednávky.

 

7. Náhrada škody

 • BSC ručí za škody vzniklé v důsledku zaviněného porušení smlouvy pouze tehdy, pokud lze dokázat úmysl nebo hrubou nedbalost. Nároky na náhradu škody vůči firmě BSC jsou dále limitovány hodnotou reklamované části objednávky. Uplatnění nároků vůči firmě BSC na náhradu škody nad tento rámec je vyloučeno.
 • V rámci zákonného ručení za výrobky je ručení firmy BSC za osobní nebo věcné škody, které odběrateli vzniknou, vyloučeno. Jestliže odběratel zachází se zbožím neodborně nebo v rozporu
  s některými ustanoveními návodu k použití dodaného se zbožím, je ručení rovněž zcela vyloučeno.

 

8. Výhrada vlastnického práva

 • Veškeré zboží, které BSC dodal, zůstává až do úplného uhrazení všech finančních závazků odběratele ve vlastnictví firmy BSC.
 • Odběratel je povinen, v případě zabavení či jiných uplatňování nároků na zboží, které dodal BSC, třetími osobami, poukázat na vlastnické právo firmy BSC a neprodleně firmu BSC vyrozumět.
 • Případný prodej nebo darování zboží, na které se vztahuje výhradní vlastnické právo firmy BSC,
  je možný pouze v případě písemného souhlasu firmy BSC. V případě dalšího prodeje nebo darování takového zboží je kupující povinen beze všeho postoupit firmě BSC veškeré nároky z tohoto prodeje nebo předání.

 

9. Závěrečná ustanovení

 • Pro řešení  sporů  mezi  firmou  BSC  a  odběratelem,  které  vzniknou  při  uplatňování  těchto       Podmínek,  budou  použity  výhradně  příslušná  ustanovení  právního  řádu  České  republiky  
  a to v místě příslušném sídlu firmě BSC.

 

 

TOPlist
Powered by FlexiWeb