VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO 

 

int_ceník 

  

  

 

 

 

 

 

 ULM

 

PIXMA PRO

 

  

   o nás

 

Reklamační řád   

BossCan ComPrint,spol.s r.o., IČO 63488191

  

1.1. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné,
s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

 

1.2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přidat k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují, a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.

 

1.3. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží - u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané - u vady druhové.

 

1.4. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na majitele společnosti prodávajícího.

 

1.5. V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.

 

1.6. Při oprávněné reklamaci postupujeme následovně:

1.6.1. Zařízení je opraveno nejdéle do jednoho měsíce

1.6.2. Pokud věc nebyla použita, může prodávající rozhodnout o její výměně za novou, u použité věci může prodávající rozhodnout o její výměně za bezvadnou, která svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.

1.6.3. Jde-li o vadu odstranitelnou a stejná vada byla již dvakrát odstraňována, vyskytla se potřetí a tato skutečnost výrazně stěžuje možnost používání výrobku, má kupující právo na výměnu zboží za bezvadné, příp. odstoupení od smlouvy.

1.6.4. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada výrazně stěžuje možnost používání výrobku má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.

 

1.7. Řešení reklamace odstoupením od smlouvy je možné až v případě, kdy se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiném způsobu řešení. Při odstoupení může kupující žádat vrácení kupní ceny snížené o hodnotu opotřebení a dalších zásahů z jeho strany. Vrátit nelze zboží, které je poškozeno, opotřebováno nebo je nekompletní.

 

1.8. Prodávající má právo na náhradu vzniklých servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním ve výši 150 Kč s DPH za každý jeden případ, jestliže:

  • zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných dokladů;
  • při testování se neprojeví závada a zboží je shledáno plně funkčním;
  • záruka na zboží již uplynula;
  • závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím
    v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci
    a provozování, nepostupováním dle návodu a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba.

V případě, že náklady prokazatelně převýší hodnotu 150 Kč s DPH (například práce technika 500,-/hod), přefakturuje (například dobírkou při návratu opraveného zboží) prodávající tyto náklady kupujícímu.

 

1.9. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.

 

1.10. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna
v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.

 

1.11. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 2 roky.

 

1.12. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností
a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. 

 

 

TOPlist
Powered by FlexiWeb