VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO 

 

int_ceník 

  

  

 

 

 

 

 

 ULM

 

PIXMA PRO

 

  

   o nás

 

MISPA  

Správce IT – Aktivity

Propojení programů Správce IT a Aktivity do společné databáze poskytuje následující výhody:

 • společnou databázi vzorů software - pokud v programu Správce IT doplníte nebo aktualizujete nový vzor software, je okamžitě k dispozici i v aplikaci Aktivity. Není nutné tedy aktualizovat dvě aplikace.
 • detekce licencí software - pokud v programu Správce IT přiřadíte nalezené nelegální instalaci zakoupenou licenci, promítne se do programu Aktivity, kde je vidět, že spuštěná aplikace je legálně nainstalovaná.
 • analýza používání licencí – audit software v programu Správce IT poskytne pouze informaci o tom, že daná licence (např. MS Office) je na počítači nainstalovaná (ať už legálně nebo nelegálně). Pomocí programu Aktivity lze zdokumentovat její používání a tím pádem vyhodnotit, zda investice do jejího zakoupení jsou oprávněné nebo zcela zbytečné.
 • hw konfigurace počítačů – pomocí programu Aktivity lze detekovat, jak jsou počítače v průběhu pracovní doby využívány a zda jejich konfigurace je dostatečná nebo je nutné přistoupit k upgrade. Taky lze zjistit počítače, které jsou zbytečně předimenzované.
 • společné číselníky – spojení uvedených aplikací má také výhodou ve společných číselnících odpovědných osob, pracovišť a organizačních jednotek.

 

Správce IT – HelpDesk

Propojení programů Správce IT a HelpDesk do společné databáze poskytuje následující výhody:

 • Každému uživateli HelpDesku
  • prohlížet hw konfiguraci svého počítače
  • prohlížet nainstalovaný software (legální, nelegální, registry, …) svého počítače
  • prohlížet historii oprav svého počítače
  • prohlížet a tisknout předávací protokol svého počítače
 • Správcům počítačů
  • prohlížet seznam a historii počítačů, příslušenství, síťových prvků a majetku
  • měnit základní údaje počítačů, příslušenství, síťových prvků, majetku (inventární číslo,
     odpovědnou osobu, výrobní číslo, ...)
  • provádět výměnu příslušenství (monitoru, disku, tiskárny, …) počítačů
  • zadávat ručně historii (opravy, upgrade, …) počítačů, příslušenství, síťových prvků a majetku
  • viditelnost výpočetní techniky je podle nastavené viditelnosti organizačních jednotek a platí pro
     všechny funkce.

Propojení aplikací přináší správcům počítačů významné usnadnění práce. Při akci u uživatele (výměna, oprava, upgrade, …) mohou správcové provedenou akci ihned zaznamenat do databáze programu Správce IT pomocí intranetového prostředí. Nemusí myslet na to, že záznam mají provést později u sebe
v kanceláři.

Dále propojení aplikací přináší správcům okamžitý pohled do evidence výpočetní techniky. Mohou tak porovnat skutečný stav s evidencí a případné změny okamžitě opravit.

Správce IT patří ke špičce programů, které lze použít pro inventuru počítačů, nainstalovaného software
a ostatní výpočetní techniky. Umožňuje poskytnout s minimálním úsilím okamžité výsledky. Instalace programu je snadná a je otázkou několika minut. Sběr dat z počítačů probíhá okamžitě, bez obtěžování uživatelů, první výsledky jsou k dispozici ihned.

 • Správce IT je atestovaným řešením na shodu s požadavky usnesení vlády č.624/01
 • Správce IT je dodáván v české, slovenské a anglické verzi
 • Správce IT má více než 15-ti letou tradici podloženou praktickými zkušenostmi
 • Správce IT doporučuje BSA k provádění auditu software

Výhody programu

 • Rychlá a snadná implementace
 • Optimalizace finančních toků do SW a HW vybavení
 • Okamžitý přehled o stavu SW a HW vybavení
 • Vlastní systém kontroly bez zásahu externích firem
 • Přenesení zodpovědnosti za čistotu software na koncového uživatele
 • Automatizace procesů kontroly bez nutnosti obcházení jednotlivých počítačů
 • Možnost propojení s aplikacemi HelpDesk a Aktivity

 

Audit software, hardware

Zavedení nových pravidel softwarového managementu předchází vytvoření evidence programového
a technického vybavení počítačů a pravidel pro optimalizaci investic, vynaložených při jejich nákupu. Správce IT zajišťuje tyto pravidla a umožňuje tak spustit automatizovaný proces kontroly a evidence programového a technického vybavení počítačů.

Aktuální stav SW a HW vybavení počítačů lze zajistit:

 • automatickým scanováním počítačů pomocí login skriptu
 • ručním scanem pomocí diskety nebo USB disku
 • pomocí vzdálené správy (individuální scan, skupinový scan, plánování)

Scanování počítačů lze provést pro operační systémy MS Windows 95/98/NT/2000/XP/2003, MS-DOS
a LINUX. Všechny způsoby scanování spustí scan a výsledek uloží v zašifrované a komprimované podobě do textového souboru. Textové soubory lze zpracovat ručně nebo pomocí servisního modulu automaticky ve večerních hodinách.
Při zpracování se nascanované údaje o SW a HW automaticky načtou do tabulek databáze. Tyto údaje lze dále doplnit o další údaje jako je inventární číslo, odpovědná osoba, organizační členění apod. Údaje lze také doložit daňovými doklady, případně elektronickou dokumentací.

 


Kromě auditu počítačů umožňuje program auditovat také síťové prvky (switche, tiskárny, …) a ručně evidovat ostatní majetek (mobily, databanky, kopírky, faxy, …). I tuto výpočetní techniku lze podložit daňovými doklady a elektronickou dokumentací.

Správce IT - licenční podmínky

Toto licenční ujednání je právní smlouvou mezi Vámi, koncovým uživatelem (dále jen uživatel) softwarového programu a společností MiCoS SOFTWARE s.r.o. (dále jen výrobce). Softwarový produkt (dále jen program) zahrnuje počítačový program, dokumentaci v elektronické formě, tištěné materiály (příručku) a příslušná instalační média (CD nebo DVD). Otevřením obalu s médii a přečtením těchto podmínek potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami tohoto ujednání a jste jimi vázáni.

Program je chráněn autorským zákonem a mezinárodními dohodami o autorských právech. Na základě těchto licenčních podmínek se udělují následující práva:

 • Program se neprodává, ale uděluje se licence k používání.
 • Program je síťová aplikace, která se skládá ze dvou částí:
    1. SQL server
    2. Hlavní modul
 • Jako SQL server lze použít: 
    • Freeware - MS SQL Express 2005 
    • Licenční - MS SQL server 2000/2005 (uživatel musí mít vlastní licenci).
  Na tomto serveru je při instalaci vytvořena databáze. Není dovoleno vytvořit a používat více databází programu Správce IT.
 • Hlavní modul lze nainstalovat na libovolný počet počítačů a přístup do něj lze nastavit pro libovolný počet uživatelů.
 • Licence programu je omezena na počet evidovaných počítačů. Nelze evidovat více počítačů, než je zakoupená licence. Licenci lze zakoupit pro libovolný počet počítačů, kde nejmenší jednotkou
  je 10 počítačů.
 • Scanovací moduly pro audit HW a SW lze nainstalovat a provozovat na libovolném počtu počítačů, které celkově odpovídají zakoupené licenci programu.
 • Výrobce nepovoluje provozovat druhou kopii programu. 
 • Uživatel si smí pořídit záložní kopii instalačních médií. Tuto záložní kopii smí uživatel použít výhradně k archivním a instalačním účelům. 
 • Uživatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, dekompilaci a převod ze zdrojového kódu programu. 
 • Uživatel nesmí program nabízet prostřednictvím Internetu apod., nesmí program prodat, pronajímat a půjčovat třetím osobám. 
 • Uživatel smí veškerá svoje práva trvale převést výhradně v souvislosti s převodem programu, a to za předpokladu, že si neponechá žádné kopie. Uživatel musí převést celý produkt, včetně médií, příruček, licenčního ujednání apod. Pokud program představuje aktualizovanou verzi (upgrade), musí převod obsahovat převod všech předchozích verzí (uživatel si nesmí ponechat žádnou součást programu). Nový nabyvatel programu si u výrobce musí vyžádat souhlas s převodem. Jedná-li se
  o převod programu, který byl zakoupen jako multilicence, nesmí uživatel převést jenom jednu licenci, musí převést celou multilicenci (multilicence se nesmí dělit). 
 • Pokud uživatel nesplní výše uvedené licenční podmínky, může výrobce zrušit právo k užívání programu a vyžadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku. V tomto případě musí uživatel respektovat rozhodnutí vyrovnání mezi uživatelem a výrobcem, eventuálně rozhodnutí soudu.
 • Aktualizace programu si uživatel může zakoupit kdykoliv formou placeného upgrade nebo předplacením tzv. Ročního servisu. Roční servis zajišťuje zákazníkovi pravidelné aktualizace po celý kalendářní rok. Uživatel obdrží přístup na internetové stránky výrobce a sám si stahuje aktualizace. Na aktualizace výrobce neposkytuje žádnou testovací dobu, nesepisuje předávací protokoly a taktéž neprodlužuje záruku. 
 • Data v evidenční části nejsou šifrována, ani jinak chráněna. Jsou tedy volně dostupná uživateli
  k dalšímu použití a případné modifikaci. Výrobce proto nenese žádnou odpovědnost za správnost těchto dat. 
 • Záruční doba je 12 měsíců od data převzetí programu. Místem uplatnění záruky je sídlo výrobce. Záruka se vztahuje na výrobní vady médií a příruček, které budou v rámci záruky zdarma vyměněny. Záruka se dále vztahuje na bezvadný chod programu, čímž se rozumí chod programu
  v souladu s dokumentací a jejími dodatky. Tyto vady programu budou v rámci záruky řešeny bezplatným zasláním nejbližší další oficiální aktualizace programu. Reklamace s popisem vady
  a žádostí o uplatnění záruky přijímá výrobce výhradně písemnou formou. 
 • S výjimkou těchto záruk je produkt poskytován bez dalších záruk jakéhokoli druhu. Za závadu programu nelze označit skutečnost, že program v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly výrobci známy v okamžiku výroby programu, nebo že nepracuje na hardware, který nebyl dostupný v okamžiku výroby programu. 
 • Výrobce nezaručuje, že program splní všechny požadavky uživatele. Nezaručuje bezvadný chod programu pokud:
  0. je provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují bezvadný chod programu
  1. je provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti
  2. uživatel provádí zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků, než je samotný program. 
 • Výrobce nenese odpovědnost za správnost obsahu datových souborů.
 • Výrobce nenese odpovědnost za případné následné škody, ať jsou jakékoli, které by vznikly na základě použití programu. V žádném případě odpovědnost nepřevýší částku za poskytnutí licence,
  a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod. 
 • Tato licence je platná do svého ukončení. Licence bude ukončena automaticky, pokud porušíte kterékoli její ujednání.

HelpDesk

HelpDesk je určen pro podporu i těch nejnáročnějších uživatelů a zákazníků. Je ojedinělou webovou aplikací, kdy na straně uživatelských stanic není třeba nic instalovat, postačí jen odkaz na spuštění aplikace formou internetového prohlížeče (MS Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, apod.).
V rámci HelpDesku je možné zadávat a řešit dotazy, požadavky, chyby, problémové situace a úkoly nejen z oblasti informačních technologií, ale ze všech odvětvích organizace, které vyžadují stálou a včasnou podporu uživatelů (zákazníků).

Propojením s aplikací Správce IT (evidence výpočetní techniky, audity hw/sw, …) nabízí HelpDesk mohutný nástroj pro správce počítačů. Zásahy u uživatelů mohou správcové zaznamenat do evidence ihned po provedení změny (oprava, upgrade, výměna, …) přímo u uživatele (zákazníka). Tím je zajištěna včasná aktualizace evidence výpočetní techniky.

Výhody programu

 • Rychlá a snadná implementace
 • Okamžité řešení provozních problémů, chyb
 • Řešení podle návodů v znalostní bázi
 • Statistické přehledy, vyhodnocení a grafy
 • Sekundární nasazení i mimo oblast IT
 • Je dodáván v české, anglické, slovenské a německé lokalizaci
 • Možnost využití řešení i pro oddělení služeb zákazníkům


Administrace

Pravidla pro jednotný způsob řešení procesů v organizaci jsou klíčové pro sledování jednotlivých uživatelů a lokalizaci problémových oblastí. Pravidla se definují nastavením práv jednotlivým uživatelům, nastavením kategorií, priorit apod.

Administrace slouží k celkovému nastavení vzhledu a chování aplikace. Obsahuje následující funkce:

 • Nastavení aplikace – kompletní nastavení parametru a vzhledu aplikace (licenční parametry, logo, e-mail helpdesku, vzhled, AD, …).
 • Organizační jednotky – nastavení organizační struktury firmy.
 • Priority – definování času na vyřešení požadavků pro jednotlivé priority.
 • Kategorie – nastavení kategorií podle, kterých budou požadavky nebo úkoly přiřazeny k vyřešení. Dále lze podle kategorií vyhledávat ve znalostní bázi. Kategorie mohou být dvouúrovňové a lze u nich nastavit, zda se budou požadavky nejprve schvalovat a pak teprve řešit. Dále lze nastavit, zda se požadavek automaticky přidělí řešiteli nebo si ho musí řešitel sám převzít (předat navzájem apod.).
 • Správa uživatelů – nejdůležitější část administrace. Slouží v vytvoření databáze uživatelů, kteří mohou do HelpDesku přistupovat. Správným návrhem uživatelů a jejich práv lze nastavit správné chování celé aplikace. Každému uživateli lze nastavit: 
    • Osobní údaje – jméno, email, telefon, … Velmi důležitou položkou je organizační jednotka, podle
       které se nastavuje viditelnost požadavků. 
    • Způsoby oznámení – nastavení způsobu informování na změny stavu požadavku (zpráva, e-mail,
       MS na mobil). 
    • Práva – nastavení práv (žadatel, řešitel, vedoucí, …). 
    • Viditelnost – nastavení viditelnosti požadavků. Lze zvolit stavy Sám sebe, Všechny anebo Výběr podle org. jednotek.
 • Skupiny práv – nastavení skutečných práv pro jednotlivé skupiny.
 • Import uživatelů – uživatele lze do databáze HelpDesku zadat ručně nebo je neimportovat z AD nebo ze souboru (CSV, XML).
 • Oznámení – nastavení oznámení (systémových zpráv) o pravidelných nebo nečekaných akcích (mzdy, výpadky, …).

Správným nastavením administrace lze zabezpečit ideální chování celé aplikace. Uživatelé pak mají k dispozici kromě pohledu na své záznamy i případně pohled na záznamy svých podřízených nebo na všechny záznamy (podle přidělených práv).

HelpDesk - licenční podmínky

Toto licenční ujednání je právní smlouvou mezi Vámi, koncovým uživatelem (dále jen uživatel) softwarového programu a společností MiCoS Software s.r.o. (dále jen výrobce). Softwarový produkt (dále jen program) zahrnuje počítačový program, dokumentaci v elektronické formě, tištěné materiály (příručku) a příslušná instalační média (CD nebo DVD). Otevřením obalu s médii a přečtením těchto podmínek potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami tohoto ujednání a jste jimi vázáni.
Program je chráněn autorským zákonem a mezinárodními dohodami o autorských právech. Na základě těchto licenčních podmínek se udělují následující práva:

 • Program se neprodává, ale uděluje se licence k používání.
 • Program je síťová aplikace, která se skládá ze tři částí:
  1. SQL server - jako SQL server lze použít: 
    • Freeware - MS SQL Express 2005, MySQL, PostgreSQL 
    • Licenční - MS SQL server 2000/2005 (uživatel musí mít vlastní licenci).
  Na tomto serveru je při instalaci vytvořena databáze. Není dovoleno vytvořit a používat více databází programu HelpDesk.
  2. Webový server - jako webový server lze použít Microsoft IIS nebo Apache.
  3. Hlavní modul - lze ho nainstalovat pouze na jeden Web server. Přístup do něj lze nastavit pouze pro počet uživatelů, který je daný zakoupenou licencí programu.

 

 • Výrobce nepovoluje provozovat druhou kopii programu.
 • Uživatel si smí pořídit záložní kopii instalačních médií. Tuto záložní kopii smí uživatel použít výhradně k archivním - instalačním účelům, a to jen v případě že nebude možné použít originální instalační médium z důvodů destrukce nebo jiné fyzické likvidace média.
 • Uživatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, dekompilaci a převod ze zdrojového kódu programu.
 • Uživatel nesmí program nabízet prostřednictvím Internetu apod., nesmí program prodat, pronajímat a půjčovat třetím osobám.
 • Uživatel smí veškerá svá práva trvale převést výhradně v souvislosti s převodem programu, a to za předpokladu, že si neponechá žádné kopie a instalovaný program bude vymazán. Uživatel musí převést celý produkt, včetně médií, příruček, licenčního ujednání apod. Pokud program představuje aktualizovanou verzi (upgrade), musí převod obsahovat převod všech předchozích verzí (uživatel si nesmí ponechat žádnou součást programu). Nový nabyvatel programu si u výrobce musí vyžádat souhlas s převodem. 
 • Pokud uživatel nesplní výše uvedené licenční podmínky, může výrobce zrušit právo k užívání programu a vyžadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku. V tomto případě musí uživatel respektovat rozhodnutí vyrovnání mezi uživatelem a výrobcem, eventuálně rozhodnutím soudu.
 • Aktualizace programu si uživatel může zakoupit kdykoliv formou placeného upgrade nebo předplacením tzv. Ročního servisu. Roční servis zajišťuje zákazníkovi pravidelné aktualizace po celý kalendářní rok. Uživatel obdrží přístup na internetové stránky výrobce a sám si stahuje aktualizace. Na aktualizace výrobce neposkytuje žádnou testovací dobu, nesepisuje předávací protokoly a taktéž neprodlužuje záruku.
 • Data v evidenční části nejsou šifrována, ani jinak chráněna. Jsou tedy volně dostupná uživateli k dalšímu použití a případné modifikaci. Výrobce proto nenese žádnou odpovědnost za správnost těchto dat.
 • Záruční doba je 12 měsíců od data převzetí programu. Místem uplatnění záruky je sídlo výrobce. Záruka se vztahuje na výrobní vady médií a příruček, které budou v rámci záruky zdarma vyměněny.
 • Záruka se dále vztahuje na bezvadný chod programu, čímž se rozumí chod programu v souladu s dokumentací a jejími dodatky. Vady programu budou v rámci záruky řešeny bezplatným zasláním nejbližší další aktualizace programu.
 • Reklamace s popisem vady a žádostí o uplatnění záruky přijímá výrobce výhradně písemnou formou.
 • S výjimkou těchto záruk je produkt poskytován bez dalších záruk jakéhokoli druhu. Za závadu programu nelze označit skutečnost, že program v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly výrobci známy v okamžiku výroby programu, nebo že nepracuje na hardware, který nebyl dostupný v okamžiku výroby programu.
 • Výrobce nezaručuje, že program splní všechny požadavky uživatele. Nezaručuje bezvadný chod programu pokud:
  1. je provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují bezvadný chod programu.
  2. je provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti.
  3. uživatel provádí zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků, než je samotný program.
  • Výrobce nenese odpovědnost za správnost obsahu datových souborů.
  • Výrobce nenese odpovědnost za případné následné škody, ať jsou jakékoli, které by vznikly na základě použití programu. V žádném případě odpovědnost nepřevýší částku za poskytnutí licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod.
  • Tato licence je platná do svého ukončení. Licence bude ukončena automaticky, pokud porušíte kterékoli její ujednání.

 

Aktivity

Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení a fondu pracovní doby. Jeho hlavní činností je monitorování toho, co se na pracovních stanicích děje.
Program nenahrazuje standardní audit software, ale naopak je jeho důležitou součástí. Doplňuje totiž výsledky auditu software o pohled, jak jsou instalované licence skutečně využívány. V kombinaci s programem Správce IT tak umožňuje správné vyhodnocení auditu software a rozhodnutí managementu organizace o správném zakoupení příslušných licencí software.

Výhody programu

 • Rychlá a snadná implementace
 • Zjištění využívání instalovaných aplikací 
 • Odhalení používání nelegálního software 
 • Odhalení instalování a hraní her v pracovní době 
 • Odhalení zneužívání přístupu k Internetu 
 • Monitoring využívání pracovní doby 
 • Možnost propojení s aplikací Správce IT 
 • Aktivity jsou dodávány v české, slovenské, anglické verzi

 

Využití aplikací

Program zobrazuje podrobný přehled o využívání všech nainstalovaných aplikací, síťových a mailových služeb apod. Vyhodnocením lze na jednu stranu kvalifikovaně plánovat prostředky do rozvoje a zlepšení služeb spojených s konkrétními aplikacemi a na stranu druhou odhalit slabá místa, týkající se dostupnosti
a bezpečnosti v provozu.

 

Detailní analýza spuštěných aplikací odhalí:

 • nejčastěji a nejdéle spouštěné aplikace
 • průběh spouštění aplikací v průběhu časového období (měsíc, rok)
 • zda jsou spouštěné aplikace licencovány nebo je lze použít zdarma
 • neefektivně spouštěné aplikace (hry, hudba, video)
 • celkovou dobu spuštění aplikace s porovnáním, kdy byla aplikace skutečně aktivní
 • odeslanou a přijatou poštu
 • seznam otevřených dokumentů programů typu DOC, XLS, PDF apod.
 • při napojení na program Správce IT lze dále zjistit 
    • zda jsou spouštěné aplikace legální 
    • zda jsou správně využívány  

 

  

  

 

Aktivity - licenční podmínky

Toto licenční ujednání je právní smlouvou mezi Vámi, koncovým uživatelem (dále jen uživatel) softwarového programu a společností MiCoS Software s.r.o. (dále jen výrobce). Softwarový produkt (dále jen program) zahrnuje počítačový program, dokumentaci v elektronické formě, tištěné materiály (příručku) a příslušná instalační média (CD nebo DVD). Otevřením obalu s médii a přečtením těchto podmínek potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami tohoto ujednání a jste jimi vázáni.
Program je chráněn autorským zákonem a mezinárodními dohodami o autorských právech. Na základě těchto licenčních podmínek se udělují následující práva:

 • Program se neprodává, ale uděluje se licence k používání.
 • Program je síťová aplikace, která se skládá ze dvou částí: 
    • SQL server 
    • Hlavní modul
 • Jako SQL server lze použít: 
    • Freeware - MS SQL Express 2005 
    • Licenční - MS SQL server 2000/2005 (uživatel musí mít vlastní licenci).
 • Na tomto serveru je při instalaci vytvořena databáze. Není dovoleno vytvořit a používat více databází programu Aktivity.
 • Hlavní modul lze nainstalovat pouze na jeden počítač a přístup do něj lze nastavit pro libovolný počet uživatelů.
 • Licence programu je omezena na počet evidovaných počítačů. Nelze evidovat více počítačů, než je zakoupená licence. Licenci lze zakoupit pro libovolný počet počítačů, kde nejmenší jednotkou je 10 počítačů.
 • Klienta pro sledování aktivit lze nainstalovat a provozovat na stanoveném počtu počítačů, které celkově odpovídají zakoupené licenci programu.
 • Výrobce nepovoluje provozovat druhou kopii programu.
 • Uživatel si smí pořídit záložní kopii instalačních médií. Tuto záložní kopii smí uživatel použít výhradně k archivním a instalačním účelům.
 • Uživatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, dekompilaci a převod ze zdrojového kódu programu.
 • Uživatel nesmí program nabízet prostřednictvím Internetu apod., nesmí program prodat, pronajímat a půjčovat třetím osobám.
 • Uživatel smí veškerá svoje práva trvale převést výhradně v souvislosti s převodem programu, a to za předpokladu, že si neponechá žádné kopie. Uživatel musí převést celý produkt, včetně médií, příruček, licenčního ujednání apod. Pokud program představuje aktualizovanou verzi (upgrade), musí převod obsahovat převod všech předchozích verzí (uživatel si nesmí ponechat žádnou součást programu). Nový nabyvatel programu si u výrobce musí vyžádat souhlas s převodem. Jedná-li se o převod programu, který byl zakoupen jako multilicence, nesmí uživatel převést jenom jednu licenci, musí převést celou multilicenci (multilicence se nesmí dělit).
 • Pokud uživatel nesplní výše uvedené licenční podmínky, může výrobce zrušit právo k užívání programu a vyžadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku. V tomto případě musí uživatel respektovat rozhodnutí vyrovnání mezi uživatelem a výrobcem, eventuálně rozhodnutí soudu.
 • Aktualizace programu si uživatel může zakoupit kdykoliv formou placeného upgrade nebo předplacením tzv. Ročního servisu. Roční servis zajišťuje zákazníkovi pravidelné aktualizace po celý kalendářní rok. Uživatel obdrží přístup na internetové stránky výrobce a sám si stahuje aktualizace. Na aktualizace výrobce neposkytuje žádnou testovací dobu, nesepisuje předávací protokoly a taktéž neprodlužuje záruku.
 • Data v evidenční části nejsou šifrována, ani jinak chráněna. Jsou tedy volně dostupná uživateli k dalšímu použití a případné modifikaci. Výrobce proto nenese žádnou odpovědnost za správnost těchto dat.
 • Záruční doba je 12 měsíců od data převzetí programu. Místem uplatnění záruky je sídlo výrobce. Záruka se vztahuje na výrobní vady médií a příruček, které budou v rámci záruky zdarma vyměněny. Záruka se dále vztahuje na bezvadný chod programu, čímž se rozumí chod programu v souladu s dokumentací a jejími dodatky. Tyto vady programu budou v rámci záruky řešeny bezplatným zasláním nejbližší další oficiální aktualizace programu. Reklamace s popisem vady a žádostí o uplatnění záruky přijímá výrobce výhradně písemnou formou.
 • S výjimkou těchto záruk je produkt poskytován bez dalších záruk jakéhokoli druhu. Za závadu programu nelze označit skutečnost, že program v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly výrobci známy v okamžiku výroby programu, nebo že nepracuje na hardware, který nebyl dostupný v okamžiku výroby programu.
 • Výrobce nezaručuje, že program splní všechny požadavky uživatele. Nezaručuje bezvadný chod programu pokud: 
    • je provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují bezvadný chod programu 
    • je provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti 
    • uživatel provádí zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků, než je samotný program.
 • Výrobce nenese odpovědnost za správnost obsahu datových souborů.
 • Výrobce nenese odpovědnost za případné následné škody, ať jsou jakékoli, které by vznikly na základě použití programu. V žádném případě odpovědnost nepřevýší částku za poskytnutí licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod.
 • Tato licence je platná do svého ukončení. Licence bude ukončena automaticky, pokud porušíte kterékoli její ujednání. 
 

 

TOPlist
Powered by FlexiWeb